• Dołącz do nas

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Jaszczurka zwinka

  Lacerta agilis

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Barbastella barbastellus 

  mopek zachodni 

  Police - kanały PLH320015

  (fot. Michał Sykut)

 • Bielik

  Haliaeetus albicilla

 • Rycyk zwyczajny

  Limosa limosa

  Fot. Michał Mięsikowski

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Daniel zwyczajny

  Dama dama

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)?

data: 2021-05-02

Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)?

Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i kiedy należy ją wykonać?

                Planując przedsięwzięcie może się zdarzyć, że natrafimy na niczego niemówiący termin KIP. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, bo takie jest rozwinięcie tego skrótu, jest niczym innym jak dokumentem zawierającym kluczowe informacje na temat planowanej inwestycji. KIP sporządza się dla inwestycji, które ze względu na swój charakter mogą potencjalnie wpłynąć na środowisko. Oznacza to, że jeśli inwestycja powoduje jakiekolwiek negatywne odziaływanie na środowisko, choćby poprzez zrzucanie ścieków, wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, czy też wytwarzanie hałasu i odorów, inwestor zostaje zobligowany do wykonania KIPu. Sporządzenie tego dokumentu jest konieczne, aby odpowiednie organy państwowe mogły zadecydować o wydaniu bądź zaniechaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ). Pełną listę przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, a co się z tym wiąże wymagających uzyskania DUŚ można znaleźć się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839). Informacje zawarte w KIP’ie pozwalają na pełną analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem środowiskowym i ostateczne stwierdzenie, czy inwestycja rzeczywiście może stać się zagrożeniem dla otaczającego ją środowiska.

Co zawiera Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

Poniżej znajduje się zakres informacji jaki powinna obejmować Karta Informacji Przedsięwzięcia. Zakres ten został wyszczególniony w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 247):

 1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – należy sprecyzować rodzaj działalności inwestycji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Skala przedsięwzięcia wskazuje na wielkość produkcji i zużycia surowców, możliwą wielkość zatrudnienia i parametry techniczne planowanej inwestycji, a usytuowanie przedsięwzięcia należy rozpatrywać względem istniejących już zabudowań i terenów chronionych przyrodniczo;

 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną – w tym punkcie należy wskazać jaką wielkość będzie miała planowana inwestycja, jaki gabaryty będą posiadały zabudowania oraz jaki procent działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej zabudowanie. Ważne jest opisanie dotychczasowego wykorzystania działki, opisanie występującej roślinności oraz wskazanie, czy roślinność zastana na działce może zostać potencjalnie zniszczona w trakcie prac budowlanych;

 3. Rodzaj technologii – jest to opis rozwiązań technologicznych planowanych na terenie inwestycji, dotyczący, np. stosowanych instalacji na każdym etapie przedsięwzięcia;

 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia – w tym punkcie należy przedstawić wszystkie warianty planowanej inwestycji, takie jak wariant zerowy, tj. niepodejmowanie przedsięwzięcia, wariant inwestorski oraz warianty alternatywne dla wariantu inwestorskiego. Należy wskazać, który z wariantów będzie najmniej inwazyjny w stosunku do środowiska;

 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – punkt polega na analizie ich zużycia etapie realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej rozbiórki;

 6. Rozwiązania chroniące środowisko – punkt szczególnie ważny i mający kluczowe znaczenie w trakcie rozpatrywania wniosku o DUŚ. Należy wskazać wszelkie działania i rozwiązania techniczne oraz technologiczne, które zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, nie pogorszą standardów jego jakości i ograniczą jedynie do terenu przedmiotowej działki (np. hałas); 

 7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – powyższe polega na analizie rodzaju i ilości substancji emitowanych do środowiska (takich jak np. pyły, hałas, odpady) na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej rozbiórki przedsięwzięcia;

 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – w tym punkcie należy wskazać, czy inwestycja będzie mogła potencjalnie oddziaływać poza granice Polski;

 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – jest to punkt w którym znajdują się informacje na temat wszelkich stref ochronnych znajdujących się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, ich odległości i możliwości narażenia na  jego negatywny wpływ;

 10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – jeśli dotyczy;

 11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem – należy wskazać odziaływanie wszelkich przedsięwzięć znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji, ze względu na możliwość kumulacji oddziaływań;

 12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – należy określić, czy inwestycja będzie się  kwalifikowała do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

 13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko – należy określić ile odpadów i jakiego typu powstanie na etapie realizacji, eksploatacji potencjalnej rozbiórki inwestycji. Należy wskazać w jaki sposób odpady będą przechowywane, czy będą segregowane i do jakich odbiorców trafią;

 14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy określić, w jaki sposób będą wyglądały potencjalne prace rozbiórkowe przedsięwzięcia.

Gotowy dokument należy złożyć razem z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w odpowiednim urzędzie gminy bądź miasta. Następnie uzyskaną DUŚ należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na wniosek już nic nie stoi na przeszkodzie do realizacji przedsięwzięcia.

Poniżej wybrane realizacje KIP, które wykonaliśmy w ostatnim czasie:

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo – Zamość”. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej przy ul. Przelot 37, działki nr ewid. 74/3 i 74/4 obręb 54, miasto Toruń”. Zamawiający: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. gen. W. Andersa w Gdańsku nad brzegiem Stawu Wróbla”. Zamawiający: B-JWK-Management Sp.zo.o.

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku”. Zamawiający: Retencja.pl

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa stawów na Potoku M2” Zamawiający: Retencja.pl

Jeżeli potrzebujecie Państwo Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Opracowali:

Patrycja Marcinkowska

Michał Mięsikowski

Przyjąłem do wiadomości
i zgadzam się
Korzystanie ze strony internetowej gobio.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.