• Dołącz do nas

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Barbastella barbastellus 

  mopek zachodni 

  Police - kanały PLH320015

  (fot. Michał Sykut)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Opracowanie Planu Zadań Ochronnych

  Dorzecze Parsęty PLH32007

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Nadzór środowiskowy dla przedsięwzięcia pn.

   "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku 

  Siedlce-Terespol, etap III - LCS Terespol"

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus

  Jez. Rosnowskie

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

Oferta

WYKONUJEMY:

Raporty oddziaływania na środowisko

Jeżeli planujecie inwestycje, pierwszym krokiem jest sprawdzenie terenu pod kątem przyrodniczym jeżeli nie ma przeciwwskazań drugim bardzo ważnym etapem  jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Nie jest to możliwe bez profesjonalnie napisanego raportu oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Jesteśmy w stanie napisać raport dla każdego rodzaju inwestycji

  

Karty informacyjne przedsięwzięć

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należy dołączyć tzw. KIP (kartę informacyjną przedsięwzięcia). Wykonamy KIP dla każdego rodzaju przedsięwzięcia.

  

Operaty wodno-prawne

Operat wodno-prawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozowolenie wodno-prawne. Na podstawie operatu udziela się zezwolenia w drodze decyzji wydawanej przez organy administeacyjne. Decyzha pozowlenia wodnoprawnego zezwala m.in. szczegółowe korzystatnie z wód (odporwadzenia ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych), wykonywanie urzadzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty) oraz inne działania które mogą mieć wpływna stan wód i gospodarkę wodno-ściekową.

  

Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze:

Wykonujemy badania z zakresu ichtiologiiornitologiiherpetologiientomologiiteriologiibotaniki oraz chiropterologii i inne. Posiadamy niezbędny sprzęt oraz doświadczenie. Wykorzystujemy nowoczesne metody badań. Pozyskujemy wszelkie pozwolenia związane z wykonywanym zleceniem. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i jednostkami administracyjnymi na terenie całego kraju.

  

Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne - termomodernizacja budynków

Planowana termomodernizacja wiąże się z wykonaniem ekspertyz: ornitologicznej i chiropterologicznej. Wykonamy ekspertyzę i w razie konieczności zaplanujemy kompensacje oraz nadzór nad planowanymi pracami.

  

Monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne dla elektrowni wiatrowych

Reazlizujemy monitoringi ptaków i nietoperzy (zarówni przed- i jak i po- realizacyjne), przy użyciu najnowocześniejszych metod i sprzętu.

  

Nadzory przyrodnicze

Wykonujemy nadzory przyrodnicze (zarówno ze strony wykonawcy jak i zamawiającego) podczas realizacji inwestycji. Dopilnujemy aby organizmom, które znajdują się w zasięgu oddziaływania prac związanych z realizacją inwestycji nic złego się nie wydarzyło. Pozyskamy decyzje derogacyjne oraz zaplanujemy kompensacje.

  

Kompensacje przyrodnicze

Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji znajdują się siedliska cennych gatunków roślin i zwierząt. Zaplanujemy kompensacje przyrodniczą w taki sposób aby negatywne skutki związane z realizacją inwestycji dla środowiska przyrodniczego oraz koszty dla Inwestora były możliwie minimalne. Kompenacje mogą wynikać również z wydanych decyzji.

  

Monitoringi porealizacyjne

Wykonujemy monitoringi porealizacyjne. Sprawdzimy skuteczność zastosowanych rozwiazań, a w razie konieczności zaproponujemy działania naprawcze.

  

Inwentaryzacje drzew, plany nasadzeń.

Realizujamy inwenatryzacje drzewostanu z użyciem bardzo dokładnych odbiorników GSP (do 1 cm w terenie).  Zaplanujemy również nasadzenia kompensacyjne.

  

Ocena stanu ekologiczengo wód powierzchniowych:

 • Wskaźnik fitoplanktonowy IFPL
 • Wskaźnik okrzemkowy IO
 • Makrofitowy Indeks Rzeczny
 • Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL
 • Ichttiofauna - EFI+ lub/i IBI oraz LFI+ lub LFI-CEN

  

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.