• Dołącz do nas

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Barbastella barbastellus 

  mopek zachodni 

  Police - kanały PLH320015

  (fot. Michał Sykut)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Opracowanie Planu Zadań Ochronnych

  Dorzecze Parsęty PLH32007

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Nadzór środowiskowy dla przedsięwzięcia pn.

   "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku 

  Siedlce-Terespol, etap III - LCS Terespol"

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus

  Jez. Rosnowskie

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

Usługi przyrodnicze

Aktualnie w realizacji (wybrane)

 • Monitoring natężenia spływów kajakowych i analiza wpływu turystyki wodnej oraz innej aktywności człowieka w obszarze na gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 w postaci raportu z monitoringu natężenia aktywności turystyki wodnej i kwerendy przeprowadzonej w ośrodkach wypożyczania kajaków (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Nadzór inwestorki w zakresie przyrody i ochrony środowiska oraz  koordynatora specjalistów ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska przy realizacji kontraktu: Pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinkach 3; 4; 5; 6 oraz 7
 • Raport z badań terenowych przeprowadzonych na wybranym obszarze wokół wsi Żychlin, w powiecie słupskim, woj. pomorskim, pod planowane przedsięwzięcie związane z budową elektrowni wiatrowych

 • Monitoring ichtiologiczny skuteczności zastosowanych rozwiązań służących migracji organizmów wodnych na rzecze Zielona Struga w miejscowości Dybowo, gmina Wielka Nieszawka (woj. kujawsko-pomorskie) - zamawiający Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych dla inwestycji pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów koumanlnych w Toruniu przy ul. Dwernickiego 15-15a" (woj. kujawsko-pomorskie) - zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Toruń 
 • Wyknanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów” (woj. świętokrzyskie) - zamawiający: Asanga - Pracownia Analiz Środowiskowych
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na budowie betoniarni w m. Ludkowo, gm. Pakość (woj. kujawsko-pomorskie) - zamawiający: inwestor prywatny
 • Opracowanie ekspertyzy i sprawowanie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego na budynkach spółdzielczych objętych pracami remontowymi oraz termomodernizacyjnymi zaplanowanymi do wykonania w 2015 roku w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) - zamawiający: Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu

2016

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegowo (woj. mazowieckie)

 • Wyknanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 Piątek - Zgierz (woj. łódzkie)

2015

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia skup złomu stalowego i metali kolorowych na działce nr 118/28 w m. Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie) 

 • Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku kamienicy znajdującej się przy ul. Szeroka 33 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)

 • Ocena potencjału i klasyfikacja stanu ekologicznego potoku Macocha i kanału Wisły w okolicach Oświęcimia (woj. małopolskie)
 • Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wińsko (woj. dolnośląskie)
 • Rozpoznanie gatunków ichtiofauny na terenie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy" (gm. Lidzbark, woj. warmińśko-mazurskie)
 • Badania przyrodnicze przeprowadzone na terenie działki 29/6 obręb 0001 Krynica Morska w m. Krynica Morska, gmina Krynica Morska pod przedsięwzięcie o nazwie "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa hotelu "Continental" w Krynicy Morskiej przy ul. Przyjaźni 30."
 • Ekspertyza dotycząca 14 dębów (będących pomnikami przyrody) występujących na terenie wsi Kiełpiny (woj. kujawsko-pomorskie)

 • Rozpoznanie przyrodnicze terenu dla inwestycji pn. modernizacja drogi powiatowej nr 2675 S w Wiśle (woj. śląskie) 

 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania gatunków zwierząt w obszarze Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego
  w Kościanie oraz Kościańskiego Kanału Obry i Ulgi oraz jego otoczenia w ramach realizacji przedsięwzięcia "Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie" 

 • Pełnienie Nadzoru Przyrodniczego przy realizacji zadania: „Udrożnienie rzeki Wisły w km 608+000 w m. Świniary i Kępa Polska, pow. płocki, woj. mazowieckie”
 • Usługa sporządzenia ekspertyzy siedliska przyrodniczego 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 (woj.wielkopolskie)
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie stacji demontażu maszyn rolniczych i pojazdów w m.Brąchnówko, gm. Chełmża" (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Wykonie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice (woj. pomorskie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenów wokół Jeziora Zajezierskiego (Sztumskiego) ze szczególnym ukierunkowaniem na gatunki chronione (woj. pomorskie)
 • Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynku mieszkalnego przy ul. Dolina 43 w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Skup złomu stalowego i metali kolorowych na działcenr 512/4 w Ząbrowie, gm. Iława (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych) dla przedsięwzięcia pod nazwą Centrum logistyczno-magazynowo-usługowe z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Ekspertyza dotycząca występowania gatunków chronionych dla 9 drzew rosnących na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Ekspertyza florystyczna i faunistyczna obejmująca tereny działek pod inwestycję do instalacji zawiesiny wapna posodowego w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Wykonanie dokumentacji środowiskowej (karta informacyjny przedsięwzięcia oraz inwentaryzacja przyrodnicza) dla projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych” (woj.pomorskie)
 • Wykonanie uzupełnienia do inwentaryzacji przyrodniczej dla rekomendowanego wariantu (IIA1) przebiegu projektowanej drogi ekspersowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł Kielce - Zachód w okresie wiosenno - letnim 2014 (woj. świętokrzyskie)
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kolno (woj. podlaskie) 
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gm. Duszniki (woj. wielkopolskie) 
 • Wyknanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 486 Ruda - Działoszyn (woj. łódzkie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacji chlewni w m. Mianowo (woj. mazowieckie)
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzicia polegającego na utworzeniu skupu złomu w m. Kisielice gm. Iława (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla przedsięwzięcia pn. Utworzenie hodowlanych stawów rybnych w m. Góra Kalwaria (woj. mazowieckie) 

 • Przeprowadzenie badań terenowych na terenie działek 908 i 909 w Toruniu pod planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z terenem sąsiednim (woj. kujawsko pomorskie)

 • Analiza drzewostanu pod kątem występowania chronionych gatunków dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław w mieście Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014”  (woj. kujawsko pomorskie)
 • Analiza drzewostanu pod kątem występowania chronionych gatunków dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno w mieście Unisław od km 14+150 do km 15+974”  (woj. kujawsko pomorskie)
 • Rozpoznanie przyrodnicze dla inwestycji pn. Budowa bocznicy kolejowej dla Elektrowni Jaworzno (woj. śląskie) 
 • Pełnienie nadzoru ichtiologicznego nad realizacją pn. "Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożenieniem rzeki dla ryb dwuśrodowikowych" gmina Wielka NIeszawka (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Projekt pn. Hodowla strzebli błotnej Rhynchocypris percnurus (Pallas, 1814) na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku z zamiarem późniejszej introdukcji do środowiska oraz instalacja tzw. "hotelu dla owadów zapylających" w bezpośrednim sąsiedztwie stawu (woj. Mazowieckie)

2014

 • Projekt zagospodarowania zbiornika wodnego na terenie byłej żwirowni "Pszczółki V" (woj. pomorskie)
 • Kontrola separatorów i przepompowni oraz zbiorników retencyjnych wygrodzonych siatką dla herpetofauny na Autostradzie A-1 Toruń-Stryków - odcinek I, II i III Autostrady A-1 Toruń-Stryków od km 151-900 do km 215+850 pod kątem obecności w nich płazów, wraz z ich odłowieniem i przemieszczeniem do siedliska zastępczych (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Opracowanie dokumentacji pt. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Rekultywacja Stawu Księży (woj. mazowieckie)
 • Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej dla przedsięwzięcia pn. Zabiegi konserwacyjne na Stawach Wąsal i Pozytywka w Warszawie (woj. mazowieckie)
 • Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej dla przedsięwzięcia pn. Zabiegi konserwacyjne na Jeziorze Zgorzała w Warszawie (woj. mazowieckie)
 • Ekspertyza hydrobiologiczna określająca możliwości rozwoju zbiornika o powierzchni 2,56 ha na terenie żwirowni "Pszczółki V" w miejscowości Skowarcz, gmina Pszczółki, działka nr 364/4 lub ewentualne kierunki jego zagospodarowania (woj. pomorskie)

 • Nadzór przyrodniczy dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi tj. autostrady A-1 o urządzenia ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem drogi, tj. zbiorniki rozrodcze dla płazów w km od 217+118 do 217+576" (m. Dąbrówka, gm, Kowal, woj. kujawsko-pomorskie)

 • Ekspertyza ichtiologiczna dla zadania: Budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz - dokumentacja projektowa (woj. kujawsko-pomorskie)

 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miejsca lokalizacji planowanych prac w związku z realizacją otworu CZARNOWO-2, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Gubin - Krosno Odrzańskie wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania (woj. lubuskie)

 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miejsca lokalizacji planowanych prac w związku z realizacją otworu POŁAŻEJEWO-1, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Kórnik - Środa Wlkp. wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania (woj. wielkopolskie) - 

 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miejsca lokalizacji planowanych prac w związku z realizacją otworu MIŁOSŁAW-6, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Kórnik - Środa Wlkp. wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania (woj. wielkopolskie) 

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla rekomendowanego wariantu (IIA1) przebiegu projektowanej drogi ekspersowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł Kielce - Zachód w okresie wiosenno - letnim 2014 (woj. świętokrzyskie)
 • Wykonananie inwentaryzacji ichtiologicznej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni nad Notecią w Inowrocławiu (Mątwy) oraz wybudowania przystani dla kajakarzy (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Wykonananie inwentaryzacji ichtiologicznej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i rozbudowie istniejącego kanału wodnego na cele basenu portowego - przystani dla jednostek pływających w ilości do 39 sztuk wykorzystywanych do uprawiania sportu i rekreacji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, ściśle związaną z przeznaczeniem terenu w miejscowości Szymonka - Jez. Szymoneckie (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Inwentaryzacja ichtiologiczna dla zadania: Regulacja Potoku Oruńskiego w km 0+650 - 1+692 wraz z budową odcinka drogi eksploatacyjno - dojazdowej (Gdańsk, woj. pomorskie)
 • Ekspertyza dotycząca gatunków chronionych dla trzech drzew rosnących w obrębie pasa drogi wojewódzkiej nr 517 (działka nr 296, obręb Barlewice, gm. Sztum, woj. pomorskie)

 • Opinia ichtiologiczna dotycząca planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego na działce nr 1 obręb Matyty (gm. Zalewie, woj. warmińsko-mazurskie)

 • Opinia ichtiologiczna dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie.”

 • Wykonanie przeglądu ornitologicznego i chiropterologicznego dla zespółu budynków 3 szkół w Gdańsku (woj. pomorskie) - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Chałubińskiego 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Messnera 9 oraz Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22
 • Wykonanie inwentaryzacji pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt 82 drzew na terenie miasta Racibórz (dolina Odry) (woj. śląskie)
 • Ekspertyza przyrodnicza obejmująca identyfikację gatunków i siedlisk wokół Jeziora Osowskiego (gm. Żukowo) (woj. pomorskie);
 • Inwentaryzacja herpetologiczna oraz entomologiczna wraz z oceną oddziaływania dla Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Góra (woj. podlaskie)

2013

 • Inwentaryzacja botaniczna wraz z oceną oddziaływania dla Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Góra (woj. podlaskie)
 • Inwentaryzacja ichtiologiczna, herpterologiczna oraz teriologiczna dla planowanej kopalni węgla brunatnego "Krobia" (woj. wielkopolskie)
 • Inwentaryzacja ichtiologiczna, herpterologiczna oraz teriologiczna dla planowanej kopalni węgla brunatnego "Złoczew" (woj. łódzkie)
 • Inwentaryzacja ichtiologiczna na rzece Wiśle (830 km) dla planowanej przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Opinia ichtiologiczna dotycząca przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego, drogi na dojazdach oraz istniejącego jazu w miejscowości Parowa, gm. Osiecznica (woj. dolnośląskie)
 • Inwentaryzacja ichtiologiczna rzeki Lubienki w miejscowości Śmiłowice (gm. Choceń) dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na rzece Lubienka w miejscowości Śmiłowice" (woj. kujawsko-pomorskie)
   

2012

 • Inwentaryzacja gniazd bociana białego w okolicy miasta Kikół (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Inwentaryzacja gniazd bociana białego w okolicy miasta Radziejów (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Inwentaryzacja ichtiologiczna na odcinku rzeki Brdy od osiedla Czyżówko (Bydgoszcz) do Zapory Wodnej "Smukała" (woj. kujawsko-pomorskie)

2011

 • Inwentaryzacja herpetologiczna zbiorników wodnych i ich otoczenia przy ul. Połczyńskiej (Glinianki Jelonek) w Warszawie (woj. mazowieckie) 
   

 

Przyjąłem do wiadomości
i zgadzam się
Korzystanie ze strony internetowej gobio.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.