• Dołącz do nas

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Jaszczurka zwinka

  Lacerta agilis

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Barbastella barbastellus 

  mopek zachodni 

  Police - kanały PLH320015

  (fot. Michał Sykut)

 • Bielik

  Haliaeetus albicilla

 • Rycyk zwyczajny

  Limosa limosa

  Fot. Michał Mięsikowski

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Daniel zwyczajny

  Dama dama

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

Operaty wodnoprawne itp.

data: 2021-07-10

Operaty wodnoprawne itp.

Czym jest operat wodnoprawny?

Jest to  dokument,  który należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać na potrzeby korzystania z usług wodnych takich jak np. pobór wód podziemnych na cele rolnicze oraz odprowadzanie ścieków do wód. W szczególności ważne są pozwolenia wydawane na potrzeby korzystania z wód podziemnych podczas np. wykonywania studni lub korzystania z wód powierzchniowych np. w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce komunalnej. Uzyskanie pozwolenia będzie także potrzebne na wykonanie urządzeń wodnych takie jak  np. urządzenia służące do chowu lub połowu ryb.

Operat wodnoprawny składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza z nich to część opisowa, zawierająca istotną kartę tytułową oraz treść właściwą. To tutaj zawarte są elementy takie jak stan formalno-prawny obiektu, cel i zakres planowanych działań, opis instalacji i urządzeń do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, lokalizacje wylotów podane jako współrzędne geograficzne i geodezyjne oraz informacja o tym, kto jest administratorem odbiornika ścieków. Kolejna część operatu zawiera treść graficzno-rysunkową. Znajduje się w niej przede wszystkim plan poglądowy usytuowania omawianego obiektu, plan zagospodarowania terenu znajdującego się w  bezpośrednim sąsiedztwie, schemat technologiczny oraz mapa ewidencyjna.

Przykładowe usługi wodne do których potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne:

 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
 •  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych,
 •  korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 •  odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.       

Przykładowe urządzenia wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
 • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Specyfika każdego z operatów jest zależna od tego na co ubiegamy się uzyskać pozwolenie. Wniosek na pozwolenie należy złożyć przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Można złożyć go w Ministerstwie Infrastruktury, siedzibie nadzoru wodnego, w siedzibie zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Wnioski z tych siedzib są przekazywane do organów które są odpowiedzialne za wydawanie pozwolenia.

Szybszym uzyskaniem odpowiedzi na wniosek jest złożenie go bezpośrednio do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z wykluczeniem tych spraw, w których właściwym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich. Wnioski można złożyć zarówno listownie jak i osobiście.

Bibliografia

https://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne dostęp z dn. 16.04.2021

https://mfiles.pl/pl/index.php/Operat_wodnoprawny dostęp z dn. 16.04.2021

 

Michał Mięsikowski, Marta Serwatka

 

 

Przyjąłem do wiadomości
i zgadzam się
Korzystanie ze strony internetowej gobio.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.