• Dołącz do nas

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Barbastella barbastellus 

  mopek zachodni 

  Police - kanały PLH320015

  (fot. Michał Sykut)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Opracowanie Planu Zadań Ochronnych

  Dorzecze Parsęty PLH32007

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Nadzór środowiskowy dla przedsięwzięcia pn.

   "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku 

  Siedlce-Terespol, etap III - LCS Terespol"

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus

  Jez. Rosnowskie

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

Pomoc dla rolników - TUZ i EFA

data: 2015-05-31

Pomoc dla rolników - TUZ i EFA

Nadchodzi nowa perspektywa finansowa dla rolników, tym razem aby uzyskać dopłatę rolnik będzie musiał spełnić kilka warunku proprzyrodniczych, w których realizacji firma GOBIO pomaga, jest  to m.in:

a) utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)

 1. Zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych dotyczy cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych znajdujących się na obszarach NATURA 2000(obszary te będą wyszczególnione w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2015 r.)
 2. Pozostałych łąk zakaz ten będzie dotyczył dopiero wówczas, gdy w skali kraju udział TUZ w gruntach rolnych zmniejszy się o więcej niż 5%.

b) utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA-ecological focus area)

Wymóg dotyczy gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha.

Gospodarstwa te muszą posiadać co najmniej 5% (a od 2017 r. – 7%) gruntów zaliczanych do EFA w stosunku do powierzchni gruntów ornych. Obszary te muszą znajdować się na gruntach rolnych lub bezpośrednio się z nimi stykać.

Co zaliczać się będzie do obszarów proekologicznych EFA?

 1. Grunty ugorowane (tj. bez uprawy od 1 stycznia do 31 lipca), potem mogą być znowu włączone do uprawy.
 2. Elementy krajobrazu, które są w posiadaniu rolnika:
  1. Chronione w ramach Dobrej Kultury Rolnej, tzn.
   • drzewa pomniki przyrody,
   • oczka wodne do 100 m2,
   • rowy o szerokości do 2 m.
  2. Pozostałe elementy spełniające następujące warunki:
   • żywopłoty lub pasy zadrzewione o szerokości do 10 m,
   • drzewa wolnostojące o średnicy korony minimum 4 m,
   • zadrzewienia liniowe – drzewa o średnicy korony minimum 4 m w odległości od siebie nie większej niż 5 m,
   • zadrzewienia grupowe oraz zagajniki śródpolne o maksymalnej powierzchni do 0,3 ha,
   • miedze śródpolne – szerokość od 1 m do 20 m, na których nie ma produkcji rolnej,
   • oczka wodne do 0,1 ha (bez elementów betonowych i plastikowych); można też zaliczyć  strefę roślinności przybrzeżnej okalającą oczko do 10 m szerokości,
   • rowy o maksymalnej szerokości do 6 m, cieki wodne, kanały nawadniające, odwadniające, ale bez betonowego umocnienia!
 3. Strefy buforowe o szer. od 1 m wzdłuż trwałych użytków zielonych (albo 5 m, 10 m lub 20 m, wyznaczone w ramach dobrej kultury rolnej), wzdłuż  cieków wodnych do 10 m (można prowadzić na nich wypas lub koszenie).
 4. Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasów o szer. 1 do 10 m. Jeśli będzie na nich prowadzona produkcja rolna, to zalicza się do EFA tylko 30%.
 5. Zagajniki o krótkiej rotacji (tylko 30% obszaru zalicza się do EFA), ale nie wolno w nich stosować środków ochrony roślin, a nawożenie tylko ograniczone. (gatunki: wierzba, ale nie do wyplatania, brzoza, topola czarna i jej krzyżówki).
 6. Obszary gruntów rolnych zalesione po 2008 r. (w ramach PROW 2007-2013).
 7. Międzyplony lub pokrywa zielona (tylko 30% powierzchni i pod warunkiem, że nie są już zaliczane do dywersyfikacji), tj. wsiewki traw w uprawę główną lub mieszanek dwugatunkowych zbóż (ale nie z samych zbóż!!!), oleistych pastewnych, bobowatych drobnonasiennych i grubonasiennych zasianych do 30 września udział jednego gatunku w siewie mieszanek nie więcej niż 80%.
 8. Uprawy wiążące azot (bobowate) (do EFA zalicza się 70% powierzchni).

Przypominamy, że rolnikom zabrania się:

1) niszczenia drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

2) niszczenia rowów, których szerokośd nie przekracza 2 m;

3) niszczenia oczek wodnych, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 ;

4) przycinania drzew i żywopłotów w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca z wyłączeniem wierzb, drzew owocowych i zagajników o krótkiej rotacji – znajdujących się w obrębie działki rolnej. 

 

!POMAGAMY W ZREALIZOWANIU POWYŻSZYCH WARUNKÓW! 

Literatura:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/d/Normy_dobrej_kultury_rolnej.pdf dostęp z dn. 31.05.2015

http://www.wodr.poznan.pl/component/k2/item/4287-czy-wiesz-jakie-b%C4%99dziesz-musia%C5%82-spe%C5%82ni%C4%87-warunki-aby-uzyska%C4%87-pe%C5%82ne-dop%C5%82aty-bezpo%C5%9Brednie??Itemid=860 dostęp z dn. 31.05.2015

Przyjąłem do wiadomości
i zgadzam się
Korzystanie ze strony internetowej gobio.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.